Skills

Levels

Welcome to eslgold.com!

?ngilizce'nizi geli?tirmek i?in ?cretsiz materyal mi ar?yorsunuz? Bir sonraki dersiniz i?in ilgin? bir konuya m? ihtiyac?n?z var? Birisiyle ?ngilizce konu?mak m? istiyorsunuz? O zaman do?ru yerdesiniz!

eslgold.com  hem ??retmenler hem de ??renciler i?in bin sayfan?n ?st?nde ?cretsiz bilgi ve kaynak sunmaktad?r. T?m materyaller kolay ve h?zl? eri?im amac?yla beceri ve bilgi seviyesine g?re organize edilmi?tir. ??te size sunabileceklerimiz. 

??renciler i?in

eslgold.com size ?ngilizce dil becerilerinizi geli?tirmek i?in ?ok ?e?itli f?rsatlar sunmaktad?r. E?er yeni ba?lad?ysan?z, ?ngilizce yeni kelimeleri okuyabilece?iniz, duyabilece?iniz ve s?yleyebilece?iniz s?zc?k da?arc??? sayfalar?m?z? ziyaret edebilirsiniz. Dilbilgisi, dinleme ya da okuma ile ilgili yard?ma ihtiyac?n?z varsa y?zlerce sayfal?k a??klamalar, ?rnekler ve al??t?rmalara ba?vurabilir ya da k?sa test linkleri k?sm?na g?z atabilirsiniz. E?er pratik yapmak istiyorsan?z, telefonda ?ngilizce program?m?zda ?al??ma arkada??, ?zel ??retmen ya da ??retmen bulabilirsiniz. 

TOEFL ya da TOEIC* i?in yard?ma m? ihtiyac?n?z var? TOEFL / TOEIC b?l?m?ne bak?n?z. Telaffuz ya da deyimler ile ilgili pratik yapmaya ne dersiniz? ?? ?ngilizcesi konu?ma ve yazma becerilerinizi geli?tirmek mi istiyorsunuz? ?? ortamlar?nda kullan?lan geni? bir s?k?a kullan?lan ifadeler listemiz mevcut oldu?u gibi iki ki?i ya da grup i?erisinde tart??ma ortamlar? ve konular? ile birlikte konu?ma deyimleri bulunmaktad?r. 

eslgold.com'da bulunan t?m materyaller ?cretsiz olup beceri ve seviyeye g?re d?zenlenmi?tir. ?cretsiz online kaynaklara ilaveten ESLgold sizlere ders kitaplar? i?in tavsiyeler, online Kitabevi ve ikinci el kitap satabilece?iniz ve alabilece?iniz bir online kitap de?i?imi imkan? sunmaktad?r.

?ngilizce ??renmek i?in yer mi ar?yorsunuz? Sitemizde kendiniz, ?ocuklar?n?z ya da arkada?lar?n?z ya da meslekta?lar?n?z i?in en m?kemmel ?ngilizce kursunu bulabilece?iniz, ABD, Kanada, Avustralya ve di?er b?lgelerde bulunan geni? bir okul listesi bulunmaktad?r.

??retmenler i?in

eslgold.com , s?n?flar?n?z ve ??rencileriniz i?in ?ok ?e?itli fikirler ve materyaller sunmaktad?r. ?ster arad???n?z ders planlar? olsun ister s?n?f materyalleri ya da yeni aktiviteler olsun, eslgold.com'da her zaman yeni ve ilgin? bir?eyler bulabilirsiniz. Hem ESL hem de EFL ortamlar? i?in ?ok ?e?itli kaynaklar?m?z mevcuttur. Saatler s?ren haz?rl?k s?resine art?k son. Sizin i?in ?o?u haz?rlanm?? olan cevaplar ve fikirler i?in niye Internet'te arama ile u?ra?as?n?z ki? Eslgold, ?zel s?n?flar?n?z ve ??rencilerinize uygulayabilece?iniz ??retim materyalleri i?eren sanal bir k?t?phanedir. 

??rencilerinize multimedya laboratuar?nda bir aktivite mi vermek istiyorsunuz? Niye eslgold.com'dan online ?dev vermiyorsunuz? (S?zc?k ?al??malar?m?z, k?sa testlerimiz, dilbilgisi ve telaffuz al??t?rmalar?m?z, pratik konu?ma, vs. bulunmaktad?r) Ya da ??renme s?recini daha e?lenceli hale getirmek i?in oyunlar ve aktiviteleri se?ebilirsiniz. Bunlar?n yan?s?ra, geni?leyen ?ngilizce ??retim Yaz?l?mlar? ve CD-ROM'lar? b?l?m?m?ze bakmay? ihmal etmeyin. Sadece farenizi t?klayarak materyallerimizden olu?an sanal alt?n madenine ula?abilirsiniz.

?yleyse, daha ne bekliyorsunuz? Haydi t?klay?n.

TOEFL and TOEIC are registered and administered by Educational Testing Service (ETS).
No connection with EslGold.com is implied.
Last updated: 15 February, 2010 02:43:16