Skills

Levels

Welcome to eslgold.com!

Szukasz darmowych materia?ów do nauki angielskiego? Potrzebujesz czego? ciekawego na nast?pne zaj?cia? Chcesz porozmawia? z kim? po angielsku? Trafi?e? we w?a?ciwe miejsce!

eslgold.com oferuje ponad tysi?c stron z darmowymi informacjami i materia?ami dla nauczycieli oraz uczniów. S? one pogrupowane wed?ug umiej?tno?ci i poziomu i dzi?ki temu szybko i ?atwo dost?pne. Oto próbka naszej oferty.


Dla ucznia


ESLgold
umo?liwia Ci ?wiczenie znajomo?ci angielskiego na wiele sposobów. Je?li jeste? pocz?tkuj?cy, mo?esz zacz?? od odwiedzenia naszych stron ze s?ownictwem, gdzie zobaczysz, us?yszysz i wymówisz nowe angielskie s?owa. Je?li potrzebujesz pomocy w nauce gramatyki, s?uchania lub czytania, mo?esz przejrza? setki stron z obja?nieniami, przyk?adami i ?wiczeniami lub przejrze? dzia? z linkami do quizów. Je?li szukasz ?wicze? konwersacyjnych, w naszym programie angielski przez telefon znajdziesz partnera w nauce, korepetytora lub nauczyciela.

Potrzebna Ci pomoc przy with TOEFL or TOEIC*? Zajrzyj do naszego dzia?u TOEFL / TOEIC. A mo?e po?wicz wymow? lub idiomy? Chcesz lepiej mówi? i pisa? w Business English? Dysponujemy obszern? list? przydatnych wyra?e? na spotkania w interesach oraz zwrotów j?zyka mówionego a tak?e sytuacji i tematów do dyskusji w parach i grupach.

Wszystkie zasoby portalu eslgold.com s? darmowe i pogrupowane wed?ug umiej?tno?ci i poziomu. Oprócz darmowych zasobów internetowych, ESLgold oferuje Ci rekomendacje doskona?ych podr?czników, internetow? Ksi?garni?, a nawet gie?d? ksi??ek, gdzie mo?esz kupowa? i sprzedawa? u?ywane ksi??ki.

Chcesz wiedzie? gdzie mo?na si? dobrze nauczy? angielskiego? Dysponujemy ogromn? list? szkó? w U.S.A., Kanadzie, Australii, i innych miejscach, gdzie znajdziesz doskona?y kurs angielskiego dla siebie, Twoich dzieci lub przyjació? i znajomych.


Dla nauczyciela


ESLgold zapewnia Ci bogaty wybór pomys?ów i materia?ów dla Twoich zaj?? i uczniów. Je?li poszukujesz planów lub konspektów lekcji czy tez nowych zaj??, znajdziesz co? nowego i ciekawego na portalu eslgold.com. Oferujemy obszerny zestaw materia?ów dla programu ESL i EFL. Zaoszcz?d? godziny przygotowa?. Po co m?czy? si? poszukuj?c odpowiedzi lub pomys?ów w ca?ym internecie, je?li a? tyle zosta?o ju? zrobione za Ciebie? Eslgold to wirtualna biblioteka materia?ów do nauki angielskiego, które mo?esz przystosowa? to indywidualnych potrzeb Twoich klas i uczniów.

Musisz zaj?? uczniów czym? w sali z multimediami? A mo?e dasz im internetowe zadanie domowe z eslgold.com? (Oferujemy nauk? s?owek i quizy, ?wiczenia gramatyki i wymowy, nauk? mówienia itd.) Albo wybierz gry i zaj?cia aby uatrakcyjni? proces uczenia si?. Odwied? równie? nasz rozwijaj?cy si? dzia? Oprogramowania i CD-ROMów do nauki angielskiego. Trafisz do wirtualnego skarbca materia?ów dost?pnych na klikni?cie myszk?.

Na co czekasz? Zacznij poszukiwania.

TOEFL and TOEIC are registered and administered by Educational Testing Service (ETS).
No connection with EslGold.com is implied.
Last updated: 15 February, 2010 02:43:16